APPETIZERS || Khai vi

05 – Meat Spring Rolls or Vegetarian Spring Rolls (2)

$6

Chả giò và chả giò chay

06 – Pork and Shrimp Salad Rolls (2)

$7.45

Gỏi cuốn tôm, thịt

07 – Deep Fried Wonton (14)

$8.00

Quành thành chiến

08 – Deep Fried Squid (12)

$9

Mực chiên 12 miếng

09 – Deep Fried Prawns (6)

$8.5

Tôm chiên 6 con

10 – Grilled Pork or Chicken Salad Rolls

$8.30

Thịt nướng hoặc gà nướng gỏi cuốn

11 – Beef Salad Rolls (2)

$8.75

Bộ cuốn

12 – Grilled Meat Patties Rolls (2)

$8.3

Gỏi cuốn nem nướng

13 – Spring Roll inside Salad Rolls (2)

$8.3

Chả giò trong gỏi cuốn

14 – Deep Fried Tofu (4)

$6.25

Tàu hủ chiên

15 – Vegetarian Salad Rolls (Tofu) (2)

$7.25

Gỏi cuốn rau cải