Skip to content

BEEF || Bo xao

$15.95

Bò xào bông cải xanh

$15.95

Bò xào rau cải

$15.95

Bò xào satay rau cải

$15.70

Bò cari xào rau cải

$15.70

Tom tàu xì xào rau cải

$15.70

Tom cari xào rau cải