BEEF || Bo xao

99 – Beef Broccoli

$15.95

Bò xào bông cải xanh

100 – Beef & Mixed Veggies with Black Bean Sauce

$15.95

Bò xào rau cải

101 – Beef Satay Sauce with Mixed Veggies

$15.95

Bò xào satay rau cải

102 – Curry Beef with Mixed Veggies

$15.70

Bò cari xào rau cải

103 – Prawns with Black Bean & Veggies

$15.70

Tom tàu xì xào rau cải

104 – Curry Prawns with Mixed Veggies

$15.70

Tom cari xào rau cải