Skip to content

BEEF || Bo xao

$18.05

Bò xào bông cải xanh

$18.05

Bò xào rau cải

$18.05

Bò xào satay rau cải

$18.05

Bò cari xào rau cải

$18.05

Tom tàu xì xào rau cải

$18.05

Tom cari xào rau cải