FRIED RICE || Com chien

77 – Galaxy Fried Rice, Seafood, Meat

$14.70

Cơm chiên đặc biệt

78 – BBQ Pork Fried Rice

$14.00

Cơm chiên thịt xá xíu

79 – Shrimp Fried Rice

$14.00

Cơm chiên tôm

80 – Chicken Fried Rice

$14.00

Cơm chiên thịt gà

81 – Beef Fried Rice

$14.00

Cơm chiên thịt bò

82 – Vegetarian Fried Rice with Tofu

$14.00

Cơm chiên tàu hủ