APPETIZERS || Khai vi

15 –  Vegetarian Salad Rolls (Tofu) (2)

Gỏi cuốn rau cải

14 –  Deep Fried Tofu (4)

Tàu hủ chiên

13 – Spring Roll inside Salad Rolls (2)

Chả giò trong gỏi cuốn

12 – Grilled Meat Patties Rolls (2)

Gỏi cuốn nem nướng

10 – Grilled Pork or Chicken Salad Rolls

Thịt nướng hoặc gà nướng

09 – Deep Fried Prawns (6)

Tôm chiên 6 con

08 – Deep Fried Squid (12)

Mực chiên 12 miếng

07 – Deep Fried Wonton (14)

Quành thành chiến

06 – Pork and Shrimp Salad Rolls (2)

Gỏi cuốn tôm, thịt