Skip to content

APPETIZERS || Khai vi

15 –  Vegetarian Salad Rolls (Tofu) (2)

Gỏi cuốn rau cải...

14 –  Deep Fried Tofu (4)

Tàu hủ chiên...

13 – Spring Roll inside Salad Rolls (2)

Chả giò trong gỏi cuốn...

12 – Grilled Meat Patties Rolls (2)

Gỏi cuốn nem nướng...

11 – Beef Salad Rolls (2)

Bộ cuốn...

10 – Grilled Pork or Chicken Salad Rolls

Thịt nướng hoặc gà nướng gỏi cuốn...

09 – Deep Fried Prawns (6)

Tôm chiên 6 con...

08 – Deep Fried Squid (12)

Mực chiên 12 miếng...

07 – Deep Fried Wonton (14)

Quành thành chiến...

06 – Pork and Shrimp Salad Rolls (2)

Gỏi cuốn tôm, thịt...