BEEF || Bo xao

104 – Curry Prawns with Mixed Veggies

Tom cari xào rau cải

103 – Prawns with Black Bean & Veggies

Tom tàu xì xào rau

102 – Curry Beef with Mixed Veggies

Bò cari xào rau cải

101 – Beef Satay Sauce with Mixed Veggies

Bò xào satay rau cải

99 – Beef Broccoli

Bò xào bông cải xanh