Skip to content

FRIED RICE || Com chien

82 – Vegetarian Fried Rice with Tofu

Cơm chiên tàu hủ...

81 – Beef Fried Rice

Cơm chiên thịt bò...

80 – Chicken Fried Rice

Cơm chiên thịt gà...

79 – Shrimp Fried Rice

Cơm chiên tôm...

78 – BBQ Pork Fried Rice

Cơm chiên thịt xá xíu...

77 – Galaxy Fried Rice, Seafood, Meat

Cơm chiên đặc biệt...