FRIED RICE || Com chien

82 – Vegetarian Fried Rice with Tofu

Cơm chiên tàu hủ

81 – Beef Fried Rice

Cơm chiên thịt bò

80 – Chicken Fried Rice

Cơm chiên thịt gà

79 – Shrimp Fried Rice

Cơm chiên tôm

78 – BBQ Pork Fried Rice

Cơm chiên thịt xá xíu

77 – Galaxy Fried Rice, Seafood, Meat

Cơm chiên đặc biệt