RICE || Com

76 – Grilled Lemongrass Chicken, Prawns Skewer

Cơm gà nướng, tôm nướng

75 – Grilled Lemongrass Pork Chop, Prawns Skewer

Cơm sườn nướng, tôm nướng

74 – Grilled Lemongrass Pork Chop, Meat Patties

Cơm sườn nướng, nem nướng

73 – Grilled Lemongrass Chicken, Meat Patties

Cơm gà nướng, nem nướng

72 Grilled Lemongrass Chicken, Pork Chop

Cơm gà nướng, sườn nướng

70 – Grilled Lemongrass Pork Chop, Egg Meat Loaf

Cơm sườn nướng, cha ||

69 – Grilled Lemongrass Chicken

Cơm gà nướng || Served

68 – Grilled Lemongrass Pork Chop

Cơm sườn nướng || Served