SOUP WITH VEGGIES

43 – Galaxy Wonton Soup (Seafood, Meat)

Quành thành đồ biến, thịt,

42 – Wonton Soup

Quành thành rau cải Add Noodle

41 – Chicken Balls

Gà viên rau cải Add Noodle

40 – Beef Balls

Bò viên rau cải Add Noodle