114 – Vietnamese Coffee with Condensed Milk (hot/cold)

114 – Vietnamese Coffee with Condensed Milk (hot/cold)

$4.25

Cà phê sữa nướng hoặc đã