05 – Meat Spring Rolls or Vegetarian Spring Rolls (2)

05 – Meat Spring Rolls or Vegetarian Spring Rolls (2)

$6

Chả giò và chả giò chay