Galaxy Special 2

Galaxy Special 2

$14.45

Choose the large soup from 22-34 (+1 spring roll or 1 salad roll)
Phờ tô lờn các loại (+1 cuôn chả giò hoặc 1 gọi cuôn)